Advertisement

Ý nghĩa

* danh từ
  miếng vải cắt chéo để buộc các mép lại
Xem thêm bias binding

Ý nghĩa

danh từ


  rượu cô nhắc đặc biệt
Xem thêm fine champagne

Ý nghĩa

nội động từ

unhung
  hạ xuống, bỏ xuống (không treo)
Xem thêm unhung

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement