Advertisement

Ý nghĩa

danh từ


  người Ê cốt
  người khù khờ
Xem thêm sawney

Ý nghĩa

  xem confirm
Xem thêm confirmable

Ý nghĩa

  xem perplex
Xem thêm perplexingly

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement