Advertisement

Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) Do thái
Xem thêm judaic

Ý nghĩa

tính từ


  để xác nhận; để chứng thực
  (tôn giáo) (thuộc) lễ kiên tín
Xem thêm confirmatory

Ý nghĩa

động từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chuồn; chuồn khỏi
Xem thêm vamoosing

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement