Advertisement

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều epicentra
  (như) epicentre
Xem thêm epicentrum

Ý nghĩa

* tính từ
  có thể chia nhỏ ra
Xem thêm subdividable

Ý nghĩa

danh từ


  người gửi đồ vật; người gửi tiền (ở ngân hàng)
  máy làn lắng
Xem thêm depositor
Advertisement
Advertisement