Advertisement

Ý nghĩa

* danh từ
  hạ sự quan hải quân
Xem thêm lower deck

Ý nghĩa

  (Tech) quang sai sắc, sắc sai
Xem thêm chromatic aberration

Ý nghĩa

* danh từ
  nhà trên cây (thường dành cho trẻ con chơi trong đó)
Xem thêm tree-house

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement