Advertisement

Ý nghĩa

* phó từ
  từng thứ một, lần lượt từng điểm một
to discuss seriatim → thảo luận từng điểm một
Xem thêm seriatim

Ý nghĩa

danh từ


  sự quái gở, tính kỳ quặc
Xem thêm crotchetiness

Ý nghĩa

danh từ


  sự xúi giục, sự xúi bẩy; sự thủ mưu
  tình trạng bị xúi giục, tình trạng bị xúi bẩy
Xem thêm instigation

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement