Advertisement

Ý nghĩa

* tính từ
  không thù địch; thân thiện
Xem thêm unhostile

Ý nghĩa

* danh từ
  ủy viên hội đồng thành phố lo quản lý thành phố
Xem thêm city-manager

Ý nghĩa

danh từ


  móng ngựa có đóng mấu sắc; gót giày có đóng mấu sắc
  mấu sắc (đóng vào móng ngựa gót giày)
Xem thêm calkin

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement