Advertisement

- Lấy thông tin đường dẫn
- Scan đường dẫn an toàn

Ý nghĩa

* danh từ
  pa tê bồ câu; cừu
Xem thêm squab-pie

Ý nghĩa

danh từ


  cây vừng, hạt vừng
open sesame
  chìa khoá thần kỳ (cách để đạt tới một việc thường được coi như là không thể đạt được)
Xem thêm sesame

Ý nghĩa

danh từ


  cái đo áp, áp kế
Xem thêm manometer

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement