Advertisement

- Lấy thông tin đường dẫn
- Scan đường dẫn an toàn

Ý nghĩa

* danh từ
  số nhiều bateaux
  thuyền đáy bằng (chạy trên sông Bắc Mỹ)
Xem thêm bateau

Ý nghĩa

danh từ


  hộp bật lửa
  (nghĩa bóng) cái dễ bắt lửa; người dễ kích động, người dễ nổi nóng
Xem thêm tinder-box

Ý nghĩa

danh từ


  sự tổ chức lại, sự cải tổ lại (đơn vị quân đội...)
Xem thêm re-formation

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement