Advertisement

- Scan nguồn tài liệu
- Scan virus

Ý nghĩa

danh từ


  (y học) sự mất bù
Xem thêm decompensation

Ý nghĩa

danh từ


  xưởng in
Xem thêm print-shop

Ý nghĩa

tính từ


  cực tím, tử ngoại
ultra violet rays → tia cực tím

@ultra violet
  (vật lí) cực tím
Xem thêm ultra-violet

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement